Gmina Biłgoraj O projekcie

Aktywnie i witrualnie po
Ziemi Biłgorajskiej

O projekcie

Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej

Tytuł projektu: „Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza


Umowa o dofinasowanie nr RPLU.07.03.00-06-0011/17-00 zawarta 20.04.2018 r./Aneks nr 1 z dnia 02.10.2018r./ Aneks Nr 2 z dnia 30.12.2019 r.

 • Całkowita wartość projektu 1 804 796,69 PLN
 • Dofinasowanie ze środków UE: 1 243 316,92 PLN 
 • Okres realizacji wg harmonogramu 2017-2019

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

 • Gminę Biłgoraj – Lider
 • Powiat Biłgorajski – Partner

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Budowę drogi dla rowerów w Korytkowie Dużym
 • Oznakowanie pionowe szlaku rowerowego
 • Zakup urządzeń wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości
 • Zakup audioprzewodników
 • Montaż monitoringu wizyjnego i systemu przepływu ludności
 • Utworzenie i uruchomienie serwisu informatycznego
 • Opracowanie koncepcji wyeksponowania obiektów turystycznych w krajobrazie Gminy Biłgoraj

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Biłgoraj poprzez wykorzystanie potencjału walorów środowiska przyrodniczego.

Mapa tras
rowerowych

Planujesz wycieczkę?
Skorzystaj z naszych map!

przejdź
do mapy
Korytków Duży dzisiaj jest: niedziela 21.07.2024

Liczydło dla rowerów

Liczba rowerzystów dzisiaj:
78
Liczba rowerzystów w miesiącu:
3170
Liczba rowerzystów w roku:
21278
REKORD DNIA:
363